top-button
เรียนฟรี!! ได้ใบประกาศนียบัตร "ความรู้เกี่ยวกับ U-POPs และ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 โครงการฯ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับ บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการและสถาบันวิจัย ในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM ดังนี้

- ชุดวิชาที่ 1 สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)

- ชุดวิชาที่ 2 นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ และ

- ชุดวิชาที่ 3 อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะกับการปลดปล่อย U-POPs

ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภาครัฐ นักวิชาการและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

และในช่วงถาม-ตอบ มีการกล่าวถึงประเด็นต่างๆ อย่างหลากหลาย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ นักวิชาการและสถาบันวิจัยในครั้งต่อไป ที่ยังคงจัดในเป็นรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ

* ชุดวิชาที่ 4 การจัดการกับ U-POPs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2564

* ชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564

หากท่านสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ "ฟรี"ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScgQHaw.../viewform หรือ https://www.greenscrapmetalthailand.com/ จนถึงวันก่อนการเรื่มการอบรมแต่ละชุดวิชา

รายละเอียดและลิงก์สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ จะส่งให้อีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุธิดา บุญจินดาทรัพย์ โทรศัพท์ 08 1319 6526