top-button
วันที่ 04 มกราคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติสำหรับการควบคุม U-POPs จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เอกสารกรอบนโยบายระดับชาติสำหรับการควบคุม U-POPs จากการรีไซเคิลเศษโลหะ (ปี 2564 - 2573) และคู่มือการประยุกต์ใช้ BAT/BEP เพื่อลดการปลดปล่อย U-POPs จากโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together สำหรับดาวน์โหลด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 07 มิถุนายน 2564
ประกาศ!! เลื่อน การอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะและโรงงานหลอมเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 เมษายน 2564
โครงการฯ จัดอบรมหลักสูตรสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ทั้ง ONSITE และ ONLINE
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 24 มีนาคม 2564
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ วันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน นี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 22 มีนาคม 2564
รู้จัก “U-POPs” มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม สารอันตรายมากกว่า PM2.5 : ประเด็นสังคม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 06 มีนาคม 2564
“รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 05 มีนาคม 2564
รู้จัก “U-POPs” มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม สารอันตรายมากกว่า PM2.5
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการจัดอบรมเทคนิคการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs ให้แก่บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการและสถาบันวิจัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 เตรียมพบกับงาน “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และผ่านทาง Zoom และ FB Live
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการฯ จัดการอบรมฟรี เรื่อง การจัดการ U-POPs ในอุตสาหกรรมหลอมหล่อเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 21 มกราคม 2564
เรียนฟรี!! ได้ใบประกาศนียบัตร "ความรู้เกี่ยวกับ U-POPs และ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 05 มกราคม 2564
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 05 มกราคม 2564
เลื่อนไม่มีกำหนด การจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 ธันวาคม 2563
โครงการฯ จัดประชุม Project Steering Committee (PSC)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
UN Resident Coordinator in Thailand เยี่ยมชมโรงงานสาธิตของโครงการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 ธันวาคม 2563
"โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน" จัดฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าที่ 
 จาก 2 หน้า