top-button
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565ม่
คณะทำงานโครงการร่วมศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565ม่
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2565
การประกวดภาพถ่าย “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 23 กันยายน 2565
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน 'ก้าวพอดี 2565' พลิกโฉมประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 21 กันยายน 2565
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะชวนให้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาการส่งเสริมการนำ BAT/BEP ไปใช้ และรับของที่ระลึกจากโครงการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 02 กันยายน 2565
มาเสริมความรู้ สร้างโอกาส ดูเเลสุขภาพกับหลักสูตรอบรมฟรีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ โรงงานปลายน้ำ และผู้ปฏิบัติงานในโรงหลอมเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการฯ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ รอบที่ ๒
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 06 มิถุนายน 2565
โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่ดำเนินงานในประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ECOSOC President เยี่ยมชมโรงงานสาธิตของโครงการ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 08 มีนาคม 2565
ผู้หญิงในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สะอาด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 24 มกราคม 2565
โครงการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ 2/2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 04 มกราคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติสำหรับการควบคุม U-POPs จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เอกสารกรอบนโยบายระดับชาติสำหรับการควบคุม U-POPs จากการรีไซเคิลเศษโลหะ (ปี 2564 - 2573) และคู่มือการประยุกต์ใช้ BAT/BEP เพื่อลดการปลดปล่อย U-POPs จากโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together สำหรับดาวน์โหลด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 07 มิถุนายน 2564
ประกาศ!! เลื่อน การอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะและโรงงานหลอมเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 26 เมษายน 2564
โครงการฯ จัดอบรมหลักสูตรสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ทั้ง ONSITE และ ONLINE
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หน้าที่ 
 จาก 2 หน้า