top-button
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ชุดวิชาที่ 8 9 และ 10
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม