top-button
UN Resident Coordinator in Thailand เยี่ยมชมโรงงานสาธิตของโครงการ ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โครงการฯ ได้นำ Ms. Gita Sabharwal ซึ่งเป็น UN Resident Coordinator in Thailand และ Mr. Stein Hansen ในฐานะ Director & UNIDO Representative พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี และบริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานสาธิตของโครงการ ทั้ง 2 แห่ง

โอกาสนี้ นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในฐานะผู้ประสานงานโครงการระดับชาติ (National Project Coordinator: NPC) และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ รวมทั้งนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการและที่ปรึกษาขององค์ประกอบที่ 3 การสาธิตการใช้แนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ในโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย