top-button
การประกวดภาพถ่าย “โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” หมดเขต 10 ก.พ. 66

โครงการส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดำเนินงานร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ในเรื่องการลดมลพิษแล้ว ยังช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดพลังงานอีกด้วย ทั้งนี้ การลด U-POPs ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะ ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะในโรงงานเท่านั้น แต่การลดสารมลพิษนี้สามารถเริ่มจากตัวเราได้ โดยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง ลดสารปนเปื้อนก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการช่วยลดแหล่งกำเนิดของ U-POPs ได้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ร่วมถ่ายทอดมุมมอง เรื่องราว ประสบการณ์ที่สะท้อนถึง แนวคิด "Greening the Scrap Metal for the Better Changes" ผ่านภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายภาพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขตวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.