top-button
อบรมฟรี 3 วัน พร้อมดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ!! สำหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญบุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตร ในชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs


ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ภายใต้การดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ U-POPs ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฏหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเศษโลหะในห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใช้ลดการปลดปล่อย U-POPs และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ รวมถึงภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยแบ่งเป็น

  • อบรมภาคทฤษฎี ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และ
  • ศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด (968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้นที่ 7 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500) หรือ ห้องปฏิบัติการไดออกซิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120)


(หมดเขตรับสมัครวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566)


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียน คลิกที่นี่