top-button
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2023: Change for the Better ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Release from Recycling Facilities ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ส่งเสริมการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) มาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลเศษโลหะ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะอย่างเหมาะสมให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2023Change for the Better  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนด้วยการนำ BAT/BEP มาใช้เพื่อลดสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานที่ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากการรีไซเคิลเศษโลหะให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1. ภายในห้องประชุมจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การนำเสนอผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ การเสวนาวิชาการ และการจัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Greening the Scrap Metal for the Better Changes” รอบชิงชนะเลิศ

2. ด้านนอกห้องประชุมจัดเป็นพื้นที่นิทรรศการของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ

·    การตรวจวัดสารไดออกซิน

·    “คลีนิคโรงหลอม” สำหรับให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม

·    ฐานข้อมูลโซ่อุปทานเศษโลหะของไทยในปัจจุบัน

·    หลักสูตรฝึกอบรมด้านการนำ BAT/BEP ไปใช้ในการจัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะ

·    การให้กู้ยืมเพื่อสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่