top-button
คณะทำงานโครงการร่วมศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในการรีไซเคิลเศษโลหะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ดร. อดิทัต วสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ BAT/BEP ในโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะเพื่อป้องกันและลดการปลดปล่อย U- POPs ตลอดจนอุตสาหกรรมโลหะปลายน้ำ ในระหว่างวันที่ 7 -11 พฤศจิกายน 2565 ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งองค์ประกอบของคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยคณะทำงานโครงการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ UNIDO โดยมี ดร. กิตติพันธ์ุ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับและนำคณะฯ ไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ตามลำดับดังนี้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

  • พบนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เมือง Kitakyushu โดยเมืองคิตะคิวชูเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูโอกะซึ่งตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางใต้ของประเทศ
  • Kitakyushu Eco-Town เป็น Ecotown ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 26 แห่งในประเทศญี่ปุ่น  
  • บริษัท Nishinihon Kaden Recycle Corporation (NKRC) เป็นบริษัทรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่น 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

  • บริษัท Nissan Motor Kyushu ซึ่งเริ่มผลิตรถยนต์ในปี 1975 
  • บริษัท Keiaisha Group เป็นบริษัทแยกชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีบริษัทลูกในประเทศไทยชื่อ บริษัทเคไอ-อิโคเทค จำกัด
  • บริษัท Mitsubishi Material เป็นบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรีไฟฟ้ารถยนต์ .

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

  • บริษัท Nippon Steel ที่ตั้งอยู่ในเขต Yawata Area โดยเริ่มดำเนินกิจการผลิตเหล็กเมื่อปี 1918

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

  • บริษัท MARC Corporation ที่เป็นบริษัทแยกชิ้นส่วนและรีไซเคิลรถยนต์ ซึ่ีงตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะ
  • บริษัท Chubu Eco Technology Corporation (CETEC) ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ ตู้เย็น แอร์และคอมเพรสเซอร์ โทรทัศน์ และเครื่องซักผ้า ในปี 2005

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

  • Institute of Environmental Ecology ตั้งอยู่ที่เมืองชิซุโอกะ และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท IDEA Consultant Inc. ที่ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติรวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ

และหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยผู้ร่วมคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดการดูงาน