top-button
โครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE)
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โครงการฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเปิดโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ในประเทศไทย โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับตัวแทนจากองค์กรสหประชาชาติทั้ง 5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ PAGE ได้แก่ UNEP, ILO, UNDP, UNIDO และ UNITAR รวมถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมร่วมงาน ประมาณ 200 คน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ