top-button
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) เพื่อลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ภายใต้การดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเศษโลหะในห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งการนำแนวทางด้านเทคนิค ที่ดีที่สุด (BAT) และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BEP) ไปใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) จำนวน 5 ชุดวิชา ในระหว่างวันทีี่ 20 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ได้แก่

·   ชุดวิชา 1 สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)

·   ชุดวิชา 2 นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ

·   ชุดวิชา 3 อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะกับการปลดปล่อย U-POPs

·   ชุดวิชา 4 การจัดการกับ U-POPs ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ

·   ชุดวิชา 5 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ ที่นี่