top-button
การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together"
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together" ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSM) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ภายใต้โครงการ “Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom and FaceBook Live) เวลา 08.30-16.45 น. จะได้รับ E-mail ยืนยันแจ้งการลงทะเบียนและ Link ของ Zoom (Meeting ID) การเข้าร่วมงาน

หากท่านยังไม่ได้รับ E-mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อ นางสาวจารุวรรณ จุ่มสุวรรณ์ โทรศัพท์ 080-9351050 หรือ นายสุรวุฒิ ศิราธรรม โทรศัพท์ 087-7929222 ด่วน!!!

สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะ

# วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 

  • ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

-ห้องบรรยายที่ 1: ชุดวิชาที่ 12 - แหล่งกำเนิด การก่อรูป ความเป็นพิษและการปลดปล่อยของ U-POPs จากอุตสาหกรรมโลหะการ โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ห้องบรรยายที่ 2: ชุดวิชาที่ 14 - การนำ BAT/BEP ไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโลหะขั้นทุติยภูมิ (มาตรการหลักและมาตรการรอง) โดย อาจารย์จิตสุชา ดาราเย็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหการและวัสดุ  

  • ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

 -ห้องบรรยายที่ 1: ชุดวิชาที่ 13 - การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ โดย ดร.อัมพิรา เจริญแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ห้องบรรยายที่ 2: ชุดวิชาที่ 15 - เทคโนโลยี BAT/BEP สำหรับการบำบัดมลพิษ หลักการ และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ โดย คุณธีราพร วิริวุฒิกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

# วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 

  • ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

 -ห้องบรรยายที่ 1: ชุดวิชาที่ 16 - การประมาณค่าโดยชุดคู่มือสำหรับคำนวณบริมาณ U-POPs (UNEP Toolkit) การติดตามตรวจสอบ และการวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือกาล อดีตหัวหน้าสาขาวิชานิติพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.รุจยา บุณยทุมานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 -ห้องบรรยายที่ 2: ชุดวิชาที่ 18 - การใช้เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติของ BAT/BEP เพื่อปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบและการหลอมเศษโลหะ โดย ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

 -ห้องบรรยายที่ 1: ชุดวิชาที่ 17 - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดย รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ห้องบรรยายที่ 2: ชุดวิชาที่ 19 - การใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฎิบัติของ BAT/BEP (สำหรับกระบวนการที่ใช้ความร้อน การบำบัดมลพิษ) โดย ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Green Scrap Metal Thailand) จะจัดส่ง Link Zoom ให้ โดยแยกห้องตามรายชุดวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ ที่นี่

ดาวน์โหลด กำหนดการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: One Future Together" ทั้ง 3 วัน ได้ ที่นี่