top-button
อบรมฟรี!! พร้อมแจกใบประกาศ หลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ วันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน นี้
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการจัดการเศษโลหะในห่วงโซ่อุปทานตามยุทธศาสตร์การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) ไปใช้ลดการปลดปล่อย U-POPs และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ จำนวน 3 ชุดวิชา ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม อาคารคัดแยกทางกายภาพ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ที่นี่ รายละเอียดและการลงทะเบียน