top-button
โครงการจัดอบรมเทคนิคการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs ให้แก่บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการและสถาบันวิจัย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โครงการฯ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดการอบรมชุดวิชาที่ 5 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สารมลพิษ U-POPs ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ บุคลากรภาครัฐ นักวิชาการและสถาบันวิจัย ในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย

1) การเก็บตัวอย่าง อากาศ ตะกอนทะเล ดิน และน้ำ

2) การวิเคราะห์ผลและการอ่านรายงาน

และ 3) ความรู้เบื้องต้นเรื่องไดออกซินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนะนำห้องปฏิบัติการไดออกซิน และการรายงานผล

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ ดร.รุจยา บุณยทุมานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สถาบันไดออกซินแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ท้ังนี้มีผู้แทนมาจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม อาทิ

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

- กรมควบคุมมลพิษ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

- สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เป็นต้น

ช่วงท้ายการอบรมวันที่สาม โครงการฯ ได้เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา “รีไซเคิลดีไม่มี U-POPs” โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/GreenScrapMetalThailand หรือ https://www.greenscrapmetalthailand.com/ หรือรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Green Scrap Metal Thailand Project)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "นายอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์" โทรศัพท์ (083) 685-1335