top-button
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการ
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ณ ปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยและตอบสนองต่อนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางคณะผู้จัดงานขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมการจัดอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักวิชาการ ที่มีกำหนดการเดิมในวันที่ 11-13 มกราคม 2564 นี้ ได้ถูกเลื่อนออกไปจัดขึ้นในวันที่ 18-20 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์โดยโปรแกรม ZOOM ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดและลิงก์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลที่ได้ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นลำดับถัดไป


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้