top-button
เลื่อนไม่มีกำหนด การจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs”
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ณ ปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยและตอบสนองต่อนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางคณะผู้จัดงานขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รีไซเคิลดี ไม่มี U-POPs” ที่มีกำหนดการเดิมในวันที่ 18 มกราคม 2564 นี้ ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย โดยจะมีการประกาศความคืบหน้าและกำหนดการณ์ใหม่ให้ทราบผ่านทางเวปไซต์ของโครงการเป็นลำดับถัดไป


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้