top-button
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โครงการได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020Today for Tomorrow ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานภาคเช้าประกอบด้วยพิธีลงนามในสัญญารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง UNIDO และ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 4 ราย พร้อมกันนี้ได้เปิดรับสมัครโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตามด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินโครงการในอนาคตและการเสวนาเรื่อง “การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน: Today for Tomorrow” ส่วนภาคบ่ายเป็นการตัดสินผลการประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ “การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” รอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาทซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 51 ทีม

ภายนอกห้องประชุมมีการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานพันธมิตร อาทิ คลินิกโรงหลอมเพื่อให้คำแนะนำด้านเทคนิค การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แผนจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเศษโลหะและการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 20 หลักสูตร เป็นต้น