top-button
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและเข้าชมกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จะจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้งโซ่อุปทานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการนำแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (BAT/BEP) มาใช้เพื่อลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต

กิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย

1. ภายในห้องประชุมจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีลงนามในสัญญารับการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโรงงานนำร่อง จำนวน 4 ราย การนำเสนอผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ การเสวนาวิชาการ และการจัดประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ “การจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน” รอบชิงชนะเลิศ

2. ด้านนอกห้องประชุมจัดเป็นพื้นที่นิทรรศการของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิ

  • แบบจำลองการนำ BAT/BEP ไปใช้ในการกระบวนการรีไซเคิลเศษโลหะ (Prototype) และตัวอย่างการนำ BAT/BEP ไปใช้ในโรงงานหลอมเศษโลหะ
  • การตรวจวัดสารไดออกซิน
  • “คลีนิคโรงหลอม” สำหรับให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม
  • สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ฐานข้อมูลโซ่อุปทานเศษโลหะของไทยในปัจจุบัน
  • หลักสูตรฝึกอบรมด้านการนำ BAT/BEP ไปใช้ในการจัดการโซ่อุปทานของเศษโลหะ


กำหนดการ

ลงทะเบียน