top-button
การเข้าติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะทำงานด้านเทคนิคขององค์ประกอบที่ 3 ของโครงการ (TWG3) ผู้แทนส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนสถาบันไดออกซินแห่งชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานรีไซเคิลเศษโลหะที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีการดำเนินงานตรวจวัดฯ ให้ครบทั้ง 4 โรงงานฯ ก่อนเริ่มการนำ BAT/BEP ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป