top-button
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (PSC) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ (Project Steering Committee: PSC) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล ร่วมกับ Dr. Carmela Centeno ผู้แทนองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Industrial Development Organization : UNIDO) เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกำหนดนโยบายและพิจารณาแผนการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ ทั้ง 3 องค์ประกอบสำหรับ ปี 2563 และเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เชิญ Dr. Pasquale Spezzano ผู้เชี่ยวชาญด้าน BAT/BEP ของ UNIDO คณะทำงานด้านเทคนิค และผู้แทนที่ปรึกษาโครงการฯ (NIDA, HSM, ISIT) ของทั้ง 3 องค์ประกอบร่วมประชุมด้วย